singleatall

14 tekstów – auto­rem jest sin­gleatall.

W natłoku codzien­nych spraw i prob­lemów, wie­czo­rem, gdy ner­wy już puszczają, nie jes­tem w sta­nie o niczym po­myśleć. Jed­nak kiedy py­tasz mnie, czy myślę o To­bie, bez zas­ta­nowienia od­po­wiadam, że tak. Bo głębiej ana­lizując mo­je codzien­ne prob­le­my, jes­teś większością z nich, mi­mo te­go, że widzę Cię bar­dzo rzadko... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 15 grudnia 2009, 15:05

Wiesz, pot­rze­buję cza­sem, żebyś był przy mnie. Żebyś pop­ra­wiał mi hu­mor, jak to ro­biłeś kil­ka miesięcy te­mu, rozśmie­szał mnie do łez i zmuszał do pat­rze­nia Ci w te Two­je zabójczo piękne oczy. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 grudnia 2009, 18:01

Is­tnieją ta­kie oso­by, które dosłow­nie dwo­ma słowa­mi pot­ra­fią mnie zi­ryto­wać do gra­nic możliwości.
Siedzę wte­dy i przek­li­nam ty­le, że aż się sa­ma dzi­wię, ile wul­garnych słów na­raz jes­tem w sta­nie wypowiedzieć.
A później piszę do Ciebie...
i za­lewa mnie cu­dow­na, nieopi­sana ra­dość i ulga. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 3 grudnia 2009, 20:25

Widzisz tyl­ko to, co chcesz widzieć. A jak ja próbuję Ci coś uświado­mić, masz oczy zam­knięte szczel­niej, niż pod­czas pływa­nia pod wodą bez okularów. 

myśl • 26 listopada 2009, 19:10

Przy­jaciele to ta­kie małe światełka, naj­wy­rozu­mial­si i naj­bar­dziej ro­zumiejący nas ludzie na świecie.
Gdy­by nie oni, mar­nie byłoby ze światem... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 listopada 2009, 21:42

Nikt nie lu­bi przeg­ry­wać, jed­nak wszys­tkim nam się to zdarza. Cza­sem przeg­ra­ne są nam pot­rzeb­ne, uczą nas po­kory. A cza­sem przys­parzają tyl­ko nerwów i nic pożyteczne­go ze sobą nie niosą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 listopada 2009, 16:25

Naj­trud­niej zna­leźć nadzieję na lep­sze jutro. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 listopada 2009, 21:29

Cze­kając na wiel­ki cud pa­miętaj, że codzien­nie przyt­ra­fiają Ci się małe cuda. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 listopada 2009, 13:52

Naj­gor­sza praw­da jest lep­sza niż kłam­stwo... cza­sem na­wet to kłam­stwo bo­li bar­dziej, niż prawda. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 listopada 2009, 16:55

Tęskno­ta to bo­les­ne uczu­cie. Po­woli, ale sku­tecznie nas wyniszcza. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 listopada 2009, 16:21
singleatall

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

singleatall

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność